Nieuws uit de Demer-en Laakvallei

De inrichtingswerken in de Kloosterbeemden in Zichem zijn afgerond.Delen

De inrichtingswerken in de Kloosterbeemden in Zichem zijn afgerond. Dit is tevens ook het einde van de saneringswerken aan de Hulpe-Winterbeek. De werken kaderden in het Life NARMENA project. NARMENA staat voor Nature Based Remediation of Metal Pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity. In dit project saneerden VMM en OVAM, samen met vijf andere partners, het verontreinigd overstromingsgebied tussen de Winterbeek en de Demer op een innovatieve manier. Dit gebeurde door een zogenaamde natuurgebaseerde sanering, waarbij gebruik gemaakt werd van natuurlijke processen. De bodemverontreiniging in dit kwetsbaar natuurgebied werd aangepakt zonder ingrijpende en kostelijke conventionele technieken zoals uitgraving. Naast de bodemsanering, was er ook aandacht voor belangrijke natuurdoelen en ruimte voor waterberging.

De verontreiniging werd in het gebied zelf aangepakt, ook wel ‘in-situ’ sanering genoemd. Door het gebied permanent te vernatten, veranderde de toestand in de bodem. De metaalverontreiniging kon zich hierdoor binden aan de aanwezige sulfides, waardoor ze moeilijk of niet meer worden opgenomen door flora en fauna. Bij een dergelijke in-situ sanering zijn niet alleen de kosten, maar ook de CO2-uitstoot, veel lager dan bij een traditionele sanering. Er moeten bijvoorbeeld geen tientallen vrachtwagens ingezet worden om uitgegraven grond of slib te transporteren.

De werken lopen samen met de realisatie van het Sigmaplan. Zo wordt het mondingsgebied een habitat voor de roerdomp en de bruine kiekendief. Ook wordt het water van de Demer bij hoge waterstanden in het gebied geleid via de aanleg van een drempel, een bres en het aansluiten van enkele meanders. De voorbereidende werken voor het aansluiten van de meanders starten nog deze winter.

Volgend op deze inrichtingswerken komt er nog een nieuwe wandel lus doorheen het gebied Kloosterbeemden. Dit staat op de planning voor 2024-2025. Wandelen op de linkeroever van de Demer tussen Testelt en Zichem blijft altijd mogelijk. De meest actuele wandelinformatie kan je steeds terugvinden op het wandelknooppuntennetwerk van de provincie.

 

Meer achtergrondinformatie kan je terugvinden op de website van OVAM of Sigmaplan Demervallei.