Loket Onderhoud Buitengebied (LOB)

Loket onderhoud buitengebiedDelen

Wat is een LOB?

Een Loket Onderhoud Buitengebied, kortweg LOB,  is een platform of samenwerkingsverband dat gemeente- en stadsbesturen ondersteunt bij het regulier landschapsonderhoud, van inventarisatie tot uitvoering. Het LOB kan ingezet worden voor het beheer van kleine landschapselemeneten (KLE) en recreatieve infrastructuur zoals poelen, bomen(rijen), houtkanten), trage wegen, bermen, infoborden, ... 

Welke voordelen biedt een LOB?

  • Het maakt het mogelijk om kostbare tijd, middelen en beheerkennis efficiënter in te zetten. 
  • Het helpt beleidsvisies vlotter vertalen naar concreet onderhoud op het terrein (en draagt zo bij tot de visievorming). 
  • Het neemt de coördinatie van de uitvoering (deels of volledig) in handen. 
  • Het geeft besturen de kans om intergemeentelijke samen te werken (bijvoorbeeld op het vlak van aanbestedingen). 
© Boerennatuur
© Boerennatuur

Brochure Loket Onderhoud buitengebied

Gids voor gemeentes

Als gemeente zie je soms door de bomen het buitengebied niet meer. Hoe beheer je het buitengebied en de bijhorende landschapselementen duurzaam en met kennis van zaken? Om in te spelen op deze specifieke nood starten de Regionale Landschappen met een LOB-werking.

Download brochure

Een LOB in Noord-Hageland?

Met dit project willen we het regulier beheer van het buitengebied efficiënter maken en versterken door dit op een gecoördineerde manier aan te pakken. Hiervoor brengen we een uniek partnerschap samen van openbare besturen, een regionaal landschap als gebiedsregisseur, sociale economie en agrobeheergroepen. 

Samen met de gemeente Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo, IGO en Boerennatuur gaan we thematisch aan de slag in Noord-Hageland.  We starten met een goede basisinventarisatie van de te beheren elementen en verwerken dit tot een gedragen landschapsvisie en -beheerplan. 

Bekkevoort

In de gemeente Bekkevoort staan de holle wegen centraal. In een afgebakend deelgebied worden de holle wegen geïnventariseerd. We kijken fauna en flora er voorkomt in deze historische wegen, wat de eigendomssituatie is en wie de holle wegen momenteel beheert. Samen met alle betrokkene gieten de we de verkregen informatie in een landschapsvisie waarmee de toekomstige beheerplannen kunnen worden opgemaakt. Door gebruik te maken van de juiste ICT tools kan het beheer gekoppeld worden aan de juiste uitvoerder en zorgen voor een goede opvolging. 

© RLNH

Lubbeek

In de gemeente Lubbeek komt het thema recreatieve ontsluiting aan bod. Trage wegen, wandel-en fietsknooppunten en speelgroen. Tijdens de COVID-19 pandemie is gebleken dat dit zeer belangrijk is voor het algemene welzijn. Ook bij deze elementen is onderhoud en beheer noodzakelijk en zoeken we ook samen met alle gebruikers naar een gedragen visie waaruit een beheerplan kan ontstaan. 

Tremelo

In de gemeente Tremelo gaan we aan de slag rond bermen. Deze gemeentelijke eigendommen hebben op vele plekken een grote natuurwaarde te bieden. Ook hier startten we met een grondige inventarisatie om een goed beeld te krijgen. De resultaten van deze inventaristatie verwerken we tot een gebiedsvisie en nemen we mee in de opmaak van een bermbeheerplan.

© RLNH

Het pilootproject Loket Onderhoud Buitengebied Noord-Hageland ging van start op 1 juli 2020 en is een goedgekeurd project onder de PDPO III-maatrelen ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’. De ontwikkeling van dit LOB // Loket Onderhoud Buitengebied is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw, IGO, BoerenNatuur en de gemeenten Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo, met financiële steun van Europa, de Vlaamse overheid en de Provincie Vlaams-Brabant in het kader van het  “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"