Strategisch Project Demervallei

Het strategisch project wordt gefinancierd vanuit Ruimtelijke Ordening en streeft voor de Demervallei naar een gestroomlijnde afstemming tussen verschillende beleidsplannen en concrete initiatieven. De waterberging, de verweving tussen natuur en landbouw en de recreatie in de vallei zijn de belangrijkste thema's waar rond wordt gewerkt. Het regionaal landschap wil hierbij de rol van facilitator opnemen om zo concrete projecten op terrein te realiseren. Via sensibiliserende en communicatieve acties worden de plannen en projecten in de Demervallei bekend gemaakt bij het grote publiek.

Voor de toekomst staat er dan ook heel wat op til voor de Demer en haar vallei van Diest tot Werchter. Heel wat partners werken samen aan een betere bescherming tegen overstromingen en aan de versterking van de waardevolle natuur in de vallei. Het einddoel is een veilige, groene vallei met ruimte voor werk, wonen en ontspanning.

De komende jaren worden er belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van de vallei. Het Sigmaplan werkt aan waterveiligheid, natuur, recreatie, economie en landbouw. Daarnaast zijn er ook tal van projecten rond bv. erfgoed en streekontwikkeling. Samen vormen ze het integraal project Demervallei. De vallei wordt heringericht om ze weerbaarder te maken tegen waterellende en haar unieke natuur opnieuw te versterken.

Wat gebeurt er vandaag?
Vandaag onderzoekt men in een breed planningsproces wat de effecten op het milieu en de maatschappij zouden zijn van een aantal technische ingrepen. Pas nadat de mogelijke oplossingen grondig werden onderzocht, zal men concreet met de uitvoering op terrein kunnen starten. Een goede voorbereiding levert immers de beste resultaten.

Dit jaar worden er studies gemaakt die de impact van een aantal mogelijke technische ingrepen in de Demervallei nagaan op het milieu en onze maatschappij. Op de website van het Sigmaplan Demervallei vind je concrete informatie over het planningsproces dat doorlopen wordt.

Er wordt gewerkt rond water en natuur, maar ook rond toerisme, economie, landbouw en erfgoed. Daarbij liggen er een aantal toetsstenen voor de Demervallei op tafel: het Bekkenbeheerplan, structuurplannen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, instandhoudingsdoelstellingen vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos, de afbakening van de kleinstedelijke gebieden Aarschot en Diest… Heel wat succesvolle initiatieven, zoals bv. het project Demer door Diest of de restauratie van de Maagdentoren, versterken de Demervallei terug als een aaneensluitende vallei.

Afstemming tussen de verschillende partners is nodig om al deze plannen om te zetten in concrete acties waar iedereen zich in kan vinden. Deze afstemming wil het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw realiseren  met het Strategisch Project Demervallei. We hopen een positieve dynamiek op gang te trekken ondersteund door de verschillende partners in de Demervallei en die resulteert in betrokken en goed geïnformeerde burgers en een structurele samenwerking in de Demervallei.

Meer weten?
Joost Eens, projectcoördinator Strategisch Project Demervallei
T 016 61 92 27 of joost.eens@rlnh.be